Świadczenia wypłacają oddziały (inspektoraty) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w drodze refundacji określone zakłady pracy w zakresie zasiłkowym. Są to zakłady zatrudniające powyżej 20 pracowników zgłaszające zbiorczo pracowników do ubezpieczenia, a w określonych przypadkach również mniejszą liczbę pracowników (dotyczy to zwłaszcza zasiłków rodzinnych). Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (oraz świadczeń zleconych do wypłaty) nie ustalił prawa do świadczeń lub nie wypłacił takiego świadczenia, obowiązany jest do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości ustawowej określonej Kodeksem cywilnym (art. 359). Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązek wypłaty odsetek spoczywa również na innych wypłacających świadczenia (zakładach pracy, organach kolejowych) z ubezpieczenia społecznego.