Okresy pracy obywateli polskich za granicą na podstawie umów zawartych przez nich z pracodawcami zagranicznymi uznaje się również za okresy zatrudnienia w Polsce w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym pod warunkiem udokumentowania ich i opłacenia składek na to ubezpieczenie w wysokości przewidzianej dla pracowników w Polsce od zadeklarowanej kwoty (nie niższej niż przeciętne wynagrodzenie-pracowników w Polsce). Okres takiego zatrudnienia w zakresie uprawnień pracowniczych jest traktowany jak okres zatrudnienia w Polsce od dnia zgłoszenia zatrudnienia za granicą u pracodawcy zagranicznego we właściwym dla miejsca zamieszkania wojewódzkim urzędzie pracy i pod warunkiem dokonywania miesięcznych wpłat na Fundusz Pracy kwoty odpowiadającej 12% przeciętnego wynagrodzenia pracowników w Polsce (ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w Monitorze Polskim), podobnie zawiadomienia właściwego terytorialnie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i opłacania składek. Zasiłki dla bezrobotnych (szkoleniowe) przysługują zarówno pracownikom skierowanym do pracy za granicę, jak i tym, którzy bezpośrednio sami zawarli umowy z pracodawcami zagranicznymi, ale pod warunkiem opłacenia przez nich składek na Fundusz Pracy za okres zatrudnienia za granicą.