Obowiązek wykonania zadań pomocy społecznej spoczywa na gminie oraz na administracji rządowej w ustawowo określonym zakresie. Gmina, obowiązana zgodnie z przepisami ustawy do wykonania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, pomimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub prawnych do zaspokojenia jej niezbędnych potrzeb życiowych. Gminą właściwą do udzielania pomocy jest gmina zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie (właściwość miejscowa), a w sprawach nie cierpiących zwłoki, gmina, w której przebywa ta osoba, z tym, że w takim przypadku gmina zamieszkania jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która udzieliła świadczenia. Stosownie do zasad organizacji samorządu terytorialnego, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej należy: 1) udzielanie schronienia (w noclegowni, domu dla bezdomnych lub innym miejscu), posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 2) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 3) pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze (na zasadach przewidzianych prawem dla emerytów i rencistów) osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym, 4) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego, 5) prowadzenie pracy socjalnej, 6) sprawienie pogrzebu, 7) zapewnienie środków na realizację tych zadań (łącznie z wynagrodzeniem dla pracowników wykonujących te zadania).

1 KOMENTARZ

Comments are closed.