Jeśli nowy obiekt jest położony w pobliżu istniejącej linii, lecz jej stan techniczny nie pozwala na przyłączenie nowego odbiorcy, to Rejon Energetyczny określa w warunkach zasilania prace niezbędne do wykonania, np. może być to wymiana kabla głównej linii lub przewodów w linii napowietrznej. Podobnie, gdy nowy obiekt jest położony w rejonie, w którym nie ma sieci, może zachodzić konieczność wybudowania odcinka linii, a nawet stacji transformatorowej. Koszty budowy przyłącza oraz ewentualnej przebudowy lub budowy nowych linii energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążają właściciela obiektu, który wystąpił o przydział mocy. W przypadku budowy linii dla zespołu domków, np. letniskowych, jej koszt dzieli się między właścicieli poszczególnych domków, a Rejon Energetyczny wydaje wspólne warunki zasilania. Jeśli nowo zbudowany budynek, stoi przy ulicy, wzdłuż której przebiega linia niskiego napięcia, a parametry tej linii pozwalają na dołączenie nowego odbiorcy, to sprawa sprowadza się do wykonania krótkiego przyłącza. Przyłączem nazywamy odcinek linii niskiego napięcia stanowiący w przypadku linii napowietrznych odgałęzienia od najbliższego słupa, a w przypadku linii kablowych odcinek kabla, z reguły w formie pętli, od linii wzdłuż ulicy do zasilanego obiektu. W tym przypadku główny ciąg kabla ułożonego wzdłuż ulicy musi .być przecięty i połączony za pośrednictwem muf z kablem przyłącza. Stosuje się także rozwiązania, w których do budynku doprowadza się kabel pojedynczo jako odgałęzienie od kabla głównego.