Szczególnie istotną sprawą są połączenia wyrównawcze, a także wykonanie ochrony od porażeń w budynkach wznoszonych z płyt metalowych, W budynkach tych, dla zapewnienia prawidłowej ochrony od porażeń, należy połączyć metalicznie ze sobą poszczególne elementy, a skuteczność tych połączeń sprawdzić za pomocą przyrządów pomiarowych. Z uwagi na specjalny charakter budownictwa z elementów metalowych (płyt PWS) oraz związane z tym zwiększone niebezpieczeństwo pojawienia się różnic potencjałów, na każdej kondygnacji budynku należy układać szynę wyrównawczą, do której należy podłączyć przewód zerowy lub ochronny (zależnie od systemu ochrony przeciwporażeniowej) oraz elementy metalowe za pomocą płaskownika ocynkowanego, blachowkrętów, wkrętów samogwintujących, śrub lub linki miedzianej. Wszystkie oprawy montowane na stropie powinny być zerowane lub uziemiane, zależnie od stosowanego systemu ochrony. Wskazane jest wykonywanie tych połączeń podczas montażu elementów budowlanych.