Odwołanie wnosi się na piśmie lub do protokołu do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Oddział może ją zmienić lub uchylić w terminie 14 dni, jeśli uzna odwołanie w całości za słuszne. W przeciwnym przypadku przekazuje odwołanie radzie nadzorczej wraz ze swym stanowiskiem. Jeżeli rada nadzorcza oddziału uzna odwołanie w całości za słuszne, zwraca uwagę na stwierdzone uchybienie i poleca oddziałowi dokonanie ponownej oceny. W razie nieuwzględnienia w całości stanowiska rady, oddział ZUS przekazuje niezwłocznie sprawę do sądu wraz z jej stanowiskiem oraz uzasadnieniem nieuwzględnienia. Inne organy rentowe przekazują sprawę bezpośrednio do sądu. Sprawę na rzecz pracownika może wszcząć również odpowiednia organizacja społeczna. Ubezpieczony (z wyjątkiem spraw w przypadku niewydania decyzji) może wnieść odwołanie również do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy lub dla jego miejsca zamieszkania. Sąd wojewódzki wyrokuje w pierwszej instancji i w toku instancji przysługuje stronom od niego rewizja do sądu apelacyjnego. Stroną w postępowaniu jest osoba, której praw lub obowiązków dotyczy zaskarżona decyzja, oraz organ, który tę decyzję wydal. Postępowanie przed sądem reguluje Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie sądowe jest wolne od opłat, a wydatki pokrywa Skarb Państwa. W sprawach tych zgodnie z ich naturą niedopuszczalne jest zawarcie ugody.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.