Publiczne zakłady opieki zdrowotnej udzielają świadczenia przysługujące bezpłatnie, za częściową odpłatnością oraz odpłatnie dla osób nieuprawnionych do świadczeń nieodpłatnych. W ramach pomocy społecznej istnieją pewne możliwości uzyskania wsparcia w pokryciu kosztów leczenia. Natomiast podstawę uprawnień do świadczeń bezpłatnych stanowi ubezpieczenie społeczne. Osoby ubezpieczone mają prawo do świadczeń bezpłatnych. Uprawnienia do świadczeń leczniczych pracowników i ich rodzin opierają się dotąd na ustawie z 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym. W systemach pozapracowniczych następuje w tym względzie odesłanie do systemu pracowniczego. Szczególne uprawnienia przysługują w służbie w jednostkach zmilitaryzowanych (wojsku, policji, straży granicznej, pożarnej, więziennej, Urzędzie Ochrony Państwa) oraz dla inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów i osób represjonowanych. Uprawnienia do bezpłatnych świadczeń leczniczych i ich zakresu dla ubezpieczonych są konkretyzowane przez ministra zdrowia w wydawanych przez niego przepisach szczegółowych.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.